Georgia

Vahagn, God of Fires

“Heaven was in labor, earth was in labor,
the purple sea was also in labor;
in the sea labor pangs also held
the little red reed.
Along the reed-pipe smoke ascended,
Along the reed-pipe flame ascended.
And from the flame
a red-headed young boy jumped out.
He had (celestial) fire for hair,
and had flame for beard,
and his eyes were suns.”
Երկնէր երկին, երկնէր երկիր,
երկնէր և ծովն ծիրանի.
երկն ի ծովուն ունէր և
զկարմրիկն եղեգնիկ.
ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,
ընդ եղեգան փող բոց ելանէր.
և ի բոցոյն վազէր
խարտեաշ պատանեկիկ.
նա հուր հեր ունէր,
… բոց ունէր մօրուս,
և աչկունքն էին արեգակունք:

– Movses Khorenatsi 

 

︎︎︎